PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES DO CONTRATO DE SERVIZOS REDACCIÓN DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN (PBE) E DIRECCIÓN DE OBRA (DO) DE RESTAURACIÓN DA IGREXA DO MOSTEIRO DE SANTA MARÍA DE OIA, OIA (PONTEVEDRA)